A Geotermikus Koordinációs és Innovációs Alapítvány céljai, felépítése

A Geotermikus Koordinációs és Innovációs Alapítvány tevékenységi területe a geotermikus energia-felhasználáshoz kapcsolódó, azt megalapozó beruházás-támogató, projektfejlesztő, innovációs K+F tevékenység. Az alábbiakban az alapítvány alapító okirata olvasható.

Alapító okirat

Alapítvány létrehozására

Amelyben a jelen okirat 1. pontjában megnevezett Alapítók attól a felismeréstől vezérelve, hogy támogassák a környezetbarát, fenntartható geotermikus energia és hévízhasznosítás tudományos kutatását és gazdaságossági vizsgálatát, elősegítsék ipari- mezőgazdasági- egészségügyi befektetők és a közvélemény szakszerű tájékoztatását, létre kívánnak hozni egy koordinációs feladatú, független intézetet. Az intézet non-profit jelleggel, alapítványi formában működne. Az alapítvány neve: "Geotermikus Koordinációs és Innovációs Alapítvány", a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk) 74/A - 74/F §-i, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Kszt.) rendelkezései alapján, az alábbiak szerint:

1. Az Alapítók neve és címe:

Árpád Agrár Rt., 6600 Szentes, Apponyi tér 12.
Magyar Termálenergia Társaság, 6762 Sándorfalva, Sövényházi út 1.

2. Az Alapítvány neve

"Geotermikus Koordinációs és Innovációs Alapítvány" (GeKKo)

3. Az Alapítvány székhelye

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

4. Az Alapítvány célja, tevékenysége

 • A "Geotermikus Koordinációs és Innovációs Intézetek" működtetése, különös tekintettel a Délalföldi Régióra
 • a hazai geotermikus energia fenntartható hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata és támogatása;
 • a különböző geotermikával és hévízzel foglalkozó kutatási ágak (feltárás, termelés, hasznosítás) összefogása, technológia fejlesztések koordinálása; projektek szakmai-tudományos menedzselése;
 • a geotermikus energiát hasznosító ágazatok (energiatermelés, balneológia, mezőgazdaság, építőipar, stb.) számára szaktanácsadási tevékenység végzése, gazdaságélénkítés, vállalkozásfejlesztés előmozdítása;
 • az Európai Unió háttérintézményeivel, hasonló nemzetközi kutató intézetekkel történő kapcsolattartás, pályázatfigyelés, pályázatok koordinálása, pályázatgenerálás;
 • a geotermikával kapcsolatos oktatási tevékenység végzése, ilyen jellegű tevékenységek összefogása, ismeretterjesztés;
 • a közvélemény, befektetők és döntéshozók környezettudatának fejlesztése, megalapozott tájékoztatása;
 • a geotermikával foglalkozó cégek, szakértők és geotermális információk adatbázisának építése és folyamatos aktualizálása.

Az alapítvány besorolási kategóriája: közhasznú szervezet.

Az alapítvány az 1997. évi CLVI. Törvény (Khtv) 26.§. c) bekezdés 3. pontjában foglalt "tudományos tevékenység kutatás" és a 26. §. c) bekezdés 4. pontjában foglalt "nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés", valamint a 26. §.c.) bekezdés 5. pontjába foglalt "kulturális tevékenység" megnevezésű közhasznú tevékenységeket végez.

Fő célok körében a következő konkrét tevékenységeket fejti ki:

4.1. Kutatás-fejlesztési, kísérleti projekteket szervez, azokra pályázik ill. azokban részt vesz,
4.2. a képzés és a kutatási tevékenység szinten tartásával, koordinálásával ill. megújításával kapcsolatos infrastruktúra-fejlesztéseket (pl. könyvtár, gyűjtemény, kiállítás, kísérleti telep) támogat, rendezvényeket, továbbképzéseket szervez,
4.3. a képzés és a kutatás színvonalának megtartása, illetve emelése érdekében belföldi és külföldi vendégelőadók meghívását finanszírozza,
4.4. a képzés és a kutatás színvonalának fejlesztése érdekében kifejtett tevékenységet tiszteletdíjjal honorálja,
4.5. konferenciákat és tanulmányutakat szervez, illetve azokon való részvételt támogat,
4.6. az arra érdemes, tematikusan a geotermikához kapcsolódó tudományos munkákat különdíjjal jutalmazza,
4.7. minden egyéb olyan tevékenységet támogat, amely a geotermika témakörében információterjesztést - együttműködést szolgál,
4.8. a képzés és a tudományos fejlesztés során felmerülő dologi kiadások fedezéséhez hozzájárul,
4.9. a legkiválóbb kutatókat, hallgatókat kiemelt ösztöndíj jellegű juttatással támogatja,
4.10. támogatja a geotermika műhelymunkák eredményeinek publikálását (dologi, kiadási költségek fedezése),
4.11. elősegíti és anyagilag támogatja a geotermikus energia, hévíz felhasználáshoz kapcsolódó ismeretterjesztést, népszerűsíti a földhő szerepét, jelentőségét mindennapi életünkben.
4.12. támogatja a földhő hasznosítás hőszivattyús alkalmazásának hazai elterjesztését.
4.13. részt vesz a geotermális energia és hévíz gazdasági és turisztikai hasznosítását célzó fejlesztési programok kidolgozásában és ilyen jellegű projektek szervezésében
4.14. részt vesz kistérségi, települési és intézményi energia-racionalizálási programok előkészítésében, támogatásában

5. Az alapítvány induló vagyona:

5.1. Az Alapítvány induló vagyona '500'000.-Ft, azaz Ötszázezer forint készpénz, amely induló vagyont az Alapítók egyenlő arányban, az alapításkor az alapítvány bankszámlájára befizetik. Az Alapítók 400.000,- Ft. törzsvagyont különítenek el, amely nem csökkenthető, 50.000,- Ft. egyszeri működési költség, ami az alapítás és működés költségeire használható fel, 50.000,- Ft. a folyamatos működést szolgálja. Az alapítvány vagyona, valamint ezen vagyon hozadékai az alapítványi célok megvalósítását szolgálják. Az alapítvány vagyonát a kuratórium az alapítói okirat keretei között szabadon használhatja fel.
5.2. Minden alapítványi tőkéhez történő hozzájárulást, illetve az alapítványhoz tartozó ingatlan vagy ingó értéket be kell vezetni az alapítványi nyilvántartásba, melynek vezetése az alapítvány kuratóriumának feladata.
5.3. Az alapítványi vagyon forrása az alapítványt támogató természetes és jogi személyek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok által adott hozzájárulás. Mindez az alapítvány saját bevétele.
5.4. Az Alapítvány vagyona vállalkozási tevékenységgel is gyarapítható. A befektetett alapítványi vagyon hozadéka az alapítványt illeti meg. Az alapítvány számlájára való befizetés forintban és valutában is történhet. Az utóbbi esetben a hozzájárulást devizaszámlán kell elhelyezni. Az alapítvány vagyonából a kezelők költségei és a tiszteletdíjak kifizethetők.
5.5. Az Alapítvány tevékenységének és fenntartásának költségeit elsősorban az alapítvány jövedelméből kell biztosítani.

6. Az Alapítók szándéka szerint az Alapítvány nyílt magánalapítvány

6.1 Az Alapítványhoz vagyoni értéket megtestesítő felajánlásaival a jövőben bármely kül- és belföldi természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság akár név szerint, akár neve megjelölése nélkül csatlakozhat, aki az alapítvány céljaival egyetért, és akinek csatlakozását az alapítvány kuratóriuma elfogadja. A csatlakozás elfogadásáról a Kuratórium dönt. A felajánlások az alapítvány vagyonát gyarapítják.

6.2 Az alapítvány támogatója kikötheti, hogy az általa juttatott pénzbeli, vagy természetbeli adomány részbeni, vagy egészbeni felhasználására kizárólag az alapítvány célján belüli konkrét cél érdekében kerülhet sor.

7. Az alapítvány kezelő szerve (a továbbiakban Kuratórium)

7.1 Az Alapítók az alapítvány legfőbb általános ügydöntő, ügyintéző képviselői, és kezelő szervként a kuratóriumot bízzák meg.

7.2 Az Alapítvány kezelő szerve tizenegy tagból álló kuratórium. A kuratóriumi tagokat az Alapítók határozatlan időre kérik fel. A kuratóriumi tagok külön okiratban nyilatkoznak a kijelölés elfogadásáról .

7.3 A Kuratórium évente egyszer írásban köteles tevékenységéről beszámolni az Alapítóknak.

7.4 Nem jelölhető ki, illetve nem hozható létre olyan Kuratórium, amelyben az Alapítók - közvetlenül vagy közvetve - az Alapítvány vagyonának felhasználására meghatározó befolyást gyakorolhat [Ptk. 74/C. § (3) bek.].

7.5 A Kuratórium vagy annak tagja által feladatkörének ellátása során harmadik személynek okozott kárért az Alapítvány a felelős. A kuratóriumi tag az általa e minőségében az Alapítványnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel [Ptk. 74/C. § (5) bek.].

7.6 A Kuratórium tizenegy tagból áll.

7.6.1 Elnök: Dr. Szanyi János 6753 Szeged, Major u. 5/2 szám alatti lakos, magyar állampolgár.
7.6.2 Tag: Ádám Béla 1141 Budapest, Zsigárd u. 21 szám alatti lakos, magyar állampolgár.
7.6.3 Tag: Dr. Buzás Péter 6900 Makó, Eötvös u. 32. szám alatti lakos, magyar állampolgár, lakcím
7.6.4 Tag: Dr. Dövényi Péter, 1027 Budapest, Fő u. 77. szám alatti lakos, magyar állampolgár.
7.6.5 Tag: Dr. M. Tóth Tivadar 6728 Szeged, Alkotmány u. 22. szám alatti lakos, magyar állampolgár.
7.6.6 Tag: Nagygál János 6640 Csongrád, Jókai u. 26. szám alatti lakos, magyar állampolgár.
7.6.7 Tag: Dr. Pátzay György Budapest, XII. Városkúti út 14. 2/4. szám alatti lakos, magyar állampolgár.
7.6.8 Tag: Dr. Tóth Anikó 3519 Miskolc, Zárda u. 10. szám alatti lakos, magyar állampolgár.
7.6.9 Tag: Dr. Tóth György 1146 Budapest, Mimóza u. 14. szám alatti lakos, magyar állampolgár.
7.6.10 Tag: Dr. Török József 6723 Szeged, Selyem u. 6/b szám alatti lakos, magyar állampolgár.
7.6.11 Tag: Dr. Viszkok János 1036 Budapest, Kiskorona u. 12. I. 1. szám alatti lakos, magyar állampolgár.
7.7. Az Alapítvány alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat a kuratórium elnöke gyakorolja.

7.8. A kuratóriumi tagság megszűnik:

7.8.1. Lemondással: a lemondó nyilatkozatot a Kuratórium elnökének írásban kell benyújtani, aki továbbítja azt az Alapítóknak. A Kuratórium elnöke lemondásával az Alapítókhoz fordul.
7.8.2. A kijelölés visszavonásával: az Alapítók a Ptk. 74/C. § (6) bekezdésében foglalt esetben a Kuratórium kijelölését visszavonhatják.
7.8.3. Az Alapítvány megszűnésével.
7.8.4. A kuratóriumi tag halálával
7.8.5. A Kuratóriumi tagság megszűnése esetén az Alapítók a tagság megszűnéstől számított 30 napon belül jelölik ki a kuratórium új tagját.

8. Az Alapítvány képviselete

Az Alapítványt az Alapítók által kijelölt kuratórium elnöke, Dr. Szanyi János képviseli. A képviselő - a bankszámla fölötti rendelkezéstől eltekintve - képviseleti jogában korlátozva nincs, azt önállóan gyakorolja. Az elnök akadályoztatása esetén képviseletre jogosult személyek: Dr. M. Tóth Tivadar, Dr. Viszkok János. Az Alapítók az alapítvány képviseletére nem jogosultak. (E tilalom többek között kiterjed az alapítvány vagyonát kezelő pénzintézet előtti képviseletre is). Az alapítvány bankszámlája fölötti rendelkezésre a kuratórium elnöke és Dr. M.Tóth Tivadar kuratóriumi tag együttesen jogosult.

9. A kuratórium feladata

9.1. Képviseli az Alapítványt, valamint intézkedik az alapítványi célok megvalósítása érdekében a vagyonfelhasználásról.

9.2. Törekszik az Alapítvány vagyonának gyarapítására, támogatói hálózat kiépítésére, a támogatókkal való folyamatos együttműködésre.

9.3. Határoz az Alapítványnak felajánlott juttatások, adományok és egyéb hozzájárulások elfogadásáról, vagy visszautasításáról.

9.4. Megállapítja az Alapítvány költségvetését, és ennek megfelelően meghatározza a finanszírozás mértékét és módját.

9.5. Dönt az alapítványi céllal összhangban álló feladatok, események (szervezetek) támogatásáról.

9.6. Jóváhagyja az Alapítvány éves beszámolóját.

9.7. A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik a közhasznúsági jelentés elfogadása.

9.8. Az Alapítványhoz való csatlakozás elfogadása.

9.9. Az Alapítvány működéséhez szükséges alkalmazottak alkalmazási feltételeinek meghatározása.

9.10 A Kuratóriumi tagok és a munkaszervezet tisztségviselői díjazásának és költségtérítésének elfogadás és megállapítása azzal a megkötéssel, hogy a kuratórium tagjai részére kizárólag abban az esetben és kizárólag olyan mértékben nyújtható díjazás vagy folyósítható költségtérítés, amely az alapítvány tartós közérdekű céljának megvalósítását és közhasznú tevékenysége kifejtését semmilyen formában nem veszélyezteti

9.11. Éves munkaprogram meghatározása

9.12. Kuratórium üléseinek napirendjének meghatározása

9.13. A kuratórium évente szükség szerint, de félévente legalább egy alkalommal ülésezik. Az ülés nyilvános, azon bárki részt vehet. Az üléseket az elnök, vagy két kuratóriumi tag együttesen írásban hívja össze. A meghívókat - a napirend megjelölése mellett - legalább 15 nappal az ülés tervezett időpontja előtt ajánlott küldeményben kell postára adni vagy visszaigazolást kérő elektronikus levélben (e-mailben) a kuratórium tagjai, és az egyéb érdekeltek részére. Az ülés helyét és időpontját a napirend megjelölésével az alapítvány székhelyének hirdetőtábláján 8 nappal az ülés előtt közzé kell tenni. A kuratórium üléseit - amennyiben ez számottevő nehézséggel nem jár - az alapítvány székhelyén kell megtartani.

9.14. A Kuratórium ülése akkor határozatképes, ha azon az elnök és további öt kuratóriumi tag jelen van. A Kuratórium a határozatokat egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással szóban hozza.

9.15. A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét, idejét, a jelenlevők felsorolását, a jegyzőkönyvvezetőt, a hitelesítő személyét, a napirendet, a hozzászólásokat, a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a támogatók, ellenzők és tartózkodók számarányát. A jegyzőkönyvet az elnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá, és a kuratórium ülésén résztvevő egyik tag hitelesíti.

9.16. A kuratórium döntéseiről nyilvántartást (kuratóriumi határozatok könyve) kell vezetni, melyben fel kell tüntetni a határozat szövegét, annak keltét és hatályát, valamint a meghozatalban résztvevő személyek szavazatát név szerint. A határozatot a jelenlevőkkel szóban, az érintett távolmaradókkal írásban, a határozat meghozatalát követő három munkanapon belül postára adott ajánlott küldeményben vagy visszaigazolást kérő elektronikus levélben (e-mailben) közölni kell.

9.17. Az éves beszámolót a kuratórium az általános szavazati móddal (egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással, szóban) fogadja el..

9.18. A kuratóriumot össze kell hívni, ha

 • ezt négy kuratórium tag írásban kéri,
 • az Alapítók kezdeményezik,
 • a felügyelő bizottság írásban kéri.

9.19. A Kuratórium határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek a közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b.) pont), vagy élettársa a határozat alapján:
- kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy
- bármilyen más előnyben részesül illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. (Nem minősül előnynek az alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.)

9.20. Az Alapítvány a kuratóriumi döntéseket, továbbá a működését, beszámolóit, szolgáltatásai igénybevételének a módját nyilvánosságra hozza. Ennek érdekében a Szegedi Tudományegyetemen hirdetőtáblát tart fenn, ahol a kuratóriumi döntéseket, a működésével kapcsolatos információkat, a beszámolókat, ill. a szolgáltatások igénybevételének módját kifüggeszti. A kifüggesztés időtartama legalább 45 nap. Az alapítvány tájékoztató jellegű weboldalt is létre kíván hozni bejegyzése után, ahol a kuratóriumi döntéseket, a működésével kapcsolatos információkat, beszámolóit, a szolgáltatásai igénybevételének módjára vonatkozó adatokat közzéteszi legalább 45 napig.

9.21. Az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Alapítvány székhelyén - az Alapítvány képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban - bárki betekinthet, arról saját költségére másolatot készíthet.

10. Az alapítvány működése

10.1. Az alapítvány határozatlan időre jön létre.

10.2. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem fogad el, továbbá országgyűlési képviselői, valamint megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít, és nem támogat.

10.3. Az Alapítvány vállalkozói tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az Alapítvány fő tevékenysége. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt csak az alapítványi célokban megfogalmazott tevékenységekre használja fel.

10.4. Az Alapítvány vagyonának felhasználásáról a kuratórium dönt. A kuratórium köteles az Alapítvány pénzét a jó gazda gondosságával kezelni.

10.5. Az Alapítvány köteles - az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg - közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik. A közhasznúsági jelentésbe bárki szabadon betekinthet, illetve arról saját költségén másolatot készíthet.
A közhasznú jelentés tartalma:

 • számviteli beszámoló,
 • a költségvetési támogatás felhasználása,
 • a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás,
 • cél szerinti juttatások kimutatása,
 • a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától kapott támogatás mértéke,
 • a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege,
 • közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

10.6. Az Alapítvány éves beszámolójának jóváhagyása - közhasznúsági jelentés elfogadásával egyidejűleg - a tárgyévet követő év 150. napjáig a Kuratórium egyszerű szavazattöbbséggel hozott döntése alapján történik.
Az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést az alapítvány hirdetőtábláján, annak elfogadását követően, 30 napra ki kell függeszteni, ily módon kell nyilvánosságra hozni.

10.7. Az Alapítvány működése nyilvános. Ennek körében a kuratórium ülésén előzetes bejelentés alapján bárki részt vehet, a keletkezett jegyzőkönyvről, az alapítvány beszámolóiról, saját költségén másolatot készíthet.

10.8. Az Alapítvány képviselője havonta egy alkalommal köteles fogadóórát tartani. Ennek időpontját köteles a hirdetőtáblán közzétenni. A fogadónap alkalmával az alapítvány működésével kapcsolatban keletkezett iratokba köteles az érdeklődők részére betekintést engedni.

10.9. Az alapítványi szolgáltatásokat korra, nemre, etnikai és vallási hovatartozásra tekintet nélkül bárki igénybe veheti. A konkrét juttatásokról, a szolgáltatások nyújtásáról a kuratórium dönt. A szolgáltatásokra vonatkozó igényt a kuratóriumhoz kell benyújtani.

10.10. Az Alapítvány támogatást egyéni kérelmek vagy pályázatok alapján nyújthat. A támogatott személyek vagy szervezetek tevékenysége az alapítványi célokhoz kell, hogy kapcsolódjon, azok megvalósítását segítse.

10.11. Az Alapítvány bármely cél szerinti juttatást pályázathoz kötheti. A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből - az eset összes körülményeinek mérlegelésével - megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.

10.12. Az Alapítvány ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat, valamint az alapítványi célok mind hatékonyabb megvalósítása érdekében fő-és mellékállású alkalmazottat is foglalkoztathat.

10.13. Az alapítvány befektetési tevékenységet nem végez.

11. Felügyelő bizottság

11.1. Az Alapítvány felügyelő szerve a Felügyelő Bizottság melynek létszáma 3 fő.

11.2. Az alapítvány Felügyelő Bizottságának tagjai:

1., Bálint Erika 6758 Röszke, Partizán u. 23. szám alatti lakos, magyar állampolgár.
2., Nagy Sándor 6760 Kistelek, Diófa u. 73. szám alatti lakos, magyar állampolgár.
3., Nyúl Katalin 2800 Tatabánya, Sárberki ltp. 324. fsz 1. szám alatti lakos, magyar állampolgár.
11.3. Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki:

a) a Kuratórium elnöke vagy tagja,
b) az alapítvánnyal - a megbízatásán kívül - más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik.
c) az alapítvány cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat - illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó).

Nem lehet az Alapítvány Felügyelő Bizottságának tagja az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki, a közhasznú szervezet megszűnését követő két évig.
11.4. A Felügyelő Bizottság tagjai kötelesek tájékoztatni az Alapítókat és a Kuratóriumot, amennyiben más közhasznú szervezetnél vezető tisztségviselői megbízásuk keletkezik, és a megválasztásukat megelőzően a jelölt is köteles arról nyilatkozni, hogy más közhasznú szervezetnél fennáll-e vezető tisztségviselői megbízása vagy sem.

11.5. Az alapítvány Felügyelő Bizottságának tagjait az Alapítók határozatlan időre kérik fel, amely megbízatás csak indokolt esetben vonható vissza. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

11.5.1. A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik.
11.5.2. Az ülések összehívását a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kezdeményezheti. A tagot a napirend közlésével az ülésnap előtt legalább nyolc nappal írásban értesíteni kell.
11.5.3. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha összes tagja jelen van. A határozatlanképtelenség esetén a megismételt ülést - azonos napirendi pontokkal - legalább nyolc napos időközzel kell kitűzni.
11.5.4. A Felügyelő Bizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel (nyílt szavazással, szóban) hozza meg.
11.5.5. A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet készít, döntéseiről nyilvántartást (felügyelő bizottsági határozatok könyve) köteles vezetni.
11.5.6. A jegyzőkönyv tartalmazza: az ülés helyét, idejét a jelenlevő tagok, meghívott személyek és a jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi határozatokat, és azok hatályát. A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést támogatók és ellenzők aránya megállapítható legyen.
A Felügyelő Bizottság bármely tagja jogosult jegyzőkönyvbe foglaltatni - neve feltüntetése mellett - a döntésre leadott szavazatát. A jegyzőkönyvet a felügyelő bizottság ülésén a resztvevő tagok aláírják.

11.6. A Felügyelő Bizottság működése

11.6.1. A Felügyelő Bizottság tagjait egyenlő jogok és kötelezettségek illetik meg. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az Alapítvány működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munka-vállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Alapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

11.6.2. A Felügyelő Bizottság tagja az Alapítvány vezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály vagy a létesítő okirat így rendelkezik.

11.6.3. A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:
a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

11.6.4. Az intézkedésre jogosult Kuratóriumot a felügyelő bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium összehívására a felügyelő bizottság is jogosult.
11.7. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet, valamint az alapítókat.

11.8. A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnik:

a) a tag halálával,
b) lemondással,
c) az Alapítók által történő visszahívással,
d) az Alapítvány megszűnésével

12. Összeférhetetlenségi szabályok

Nem lehet az alapítvány képviselője, továbbá a kuratórium elnöke, vagy tagja az a személy, aki az Alapítók valamelyikének hozzátartozója, illetve vele érdekeltségi, vagy függőségi viszonyban áll. (pl. munkáltató - munkavállaló. alá - fölérendeltségi viszony stb.) Más közhasznú szervezet megszűntét követő 2 évig nem lehet az alapítvány vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

13. Közhasznúsági kérelem

Az Alapítók kérik a Csongrád Megyei Bíróságot, hogy az alapítványt "közhasznú" közhasznúsági fokozatban nyilvántartásba venni szíveskedjen.

14. Az alapítvány megszűnése

Az alapítvány megszűnésre a Ptk 74/E.§ szabályai vonatkoznak. Az alapítvány megszűnésekor a megmaradó vagyonból az Alapítói vagyont - annak növekményei nélkül - az Alapítóknak kell kiadni. Az Alapítói vagyon kiadása után megmaradó összeget más, hasonló céllal működő alapítványnak kell átadni.

15. Keretjogszabályok

A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk, valamint a Kszt. rendelkezéseit kell alkalmazni.
Szeged, 2005. december 29.
.............................................
alapító
Árpád Agrár Rt.

.............................................
alapító
Magyar Termálenergia Társaság